Čo sú to služby zamestnanosti?

Služby zamestnanosti
Služby zamestnanosti predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Pri poskytovaní služieb zamestnanosti sa ústredie a úrady riadia zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý jednotlivými paragrafmi upravuje poskytovanie informácií a služieb, poskytovanie finančných príspevkov na uľahčenie vstupu na trh práce svojim klientom. Taktiež podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetviach činností, ktoré je na trhu práce potrebné vytvoriť alebo udržať.

Prvým miestom, kde by sa mal potenciálny klient zastaviť pri príchode na úrad, je Informačno-poradenské stredisko (IPS). Tu sú mu k dispozícii všetky dostupné informácie, ktoré bude ako klient úradu (uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, zamestnávateľ, žiak, študent...) potrebovať. Zamestnanci v IPS mu bezplatne poradia a poskytnú potrebné informácie.

Okrem iných sú to najmä informácie o voľných pracovných miestach v regióne a v celej Slovenskej republike. Úrad má v IPS informácie o všetkých voľných pracovných miestach i o takých, ktoré zamestnávateľ z rôznych dôvodov nechce zverejňovať na internete. Všetky informácie si môže vyhľadať sám alebo za pomoci zamestnancov. Občan, ktorí stratil zamestnanie (alebo mu táto skutočnosť hrozí) by nemal návštevu IPS odkladať. Začať hľadať nové vhodné zamestnanie je najlepšie čo najskôr, najlepšie už počas výpovednej doby, resp. posledného ročníka štúdia. 

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môžete sa ním stať aj keď ste v situácii, že ste zamestnaný, ale uvažujete o zmene zamestnania, či zmene bydliska s tým spojenej zmene zamestnania. Výhodou evidencie v pozícii záujemcu o zamestnanie je, že sa môžete prihlásiť na ktoromkoľvek úrade, kde Vám to z pohľadu miesta Vášho pobytu najviac vyhovuje bez ohľadu na trvalý pobyt a dokonca na viacerých úradoch súčasne. Kontakt s úradom môže zostať v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob Vám najlepšie vyhovuje. Prekážkou preto nie je ani Váš pobyt v zahraničí. Úrad Vám bezplatne poskytne informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

Ak ste zvážili Vašu situáciu a chcete, aby Vám úrad pomáhal pri uplatnení sa na trhu práce a rozhodli ste sa požiadať úrad o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ), urobte tak najlepšie najneskôr siedmy kalendárny deň po ukončení pracovného pomeru alebo ukončení vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Vaše zdravotné poistenie tak bude za Vás platiť štát nepretržite. Vašou povinnosťou je nahlásiť zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v pobočke Vašej zdravotnej poisťovne odovzdaním potvrdenia, ktoré Vám dajú pri registrácii na úrade.

Podaním žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ Vám vznikajú práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zákonom o službách zamestnanosti. Poučenie o právach a povinnostiach UoZ je zverejnené na výveskach úradu/pracovísk a na portáli www.upsvar.sk (Užitočné dokumenty). V poučení sú uvedené všetky Vaše povinnosti, k dodržiavaniu ktorých ste sa podaním žiadosti o zaradenie do evidencie zaviazali. Kontrolovať ich dodržiavanie sú v zmysle tohto zákona povinní zamestnanci úradu.

Ako uchádzač o zamestnanie nemáte len povinnosti, ale môžete využiť všetky nástroje aktívnych opatrení, ktoré umožňuje občanovi zákon o službách zamestnanosti, aby mu pomohli uplatniť sa na trhu práce. Úrad Vám bude tieto nástroje aktívne ponúkať a Vy by ste ich mali využiť, aby ste si čo najskôr našli nové uplatnenie na trhu práce - absolventská prax, poskytnutie príspevku na začatie podnikania alebo na vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa a iné.

Medzi najdôležitejšie nástroje, ktoré môžete využiť, je www.istp.sk. Pri kontakte na úrade Vám odovzdali prihlasovacie údaje na tento web. Ak ste ich ešte neobdržali, pýtajte si ich a využite možnosť registrovať sa, vytvoriť si profil a aktívne sa zaujímať o voľné pracovné miesta zo všetkých dôležitých pracovných portálov v SR a EÚ.

Zamestnávateľovi úrad poskytuje pomoc pri výbere vhodného zamestnanca, podporuje zamestnávateľa pri vytváraní a udržiavaní pracovných miest, informuje ho o povinnostiach, ktoré je povinný v zmysle zákona o službách zamestnanosti dodržiavať a taktiež s ním spolupracuje pri hromadnom prepúšťaní.
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: www.istp.sk/clanok/60/co-su-to-sluzby-zamestnanosti-
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie