Skratky

Čo sú to služby zamestnanosti?
AIP - Analýza individuálneho potenciálu
ADZ - Agentúra dočasného zamestnávania
APZ - Agentúra podporovaného zamestnávania
EURES - Európske služby zamestnanosti
EÚ - Európska únia
EUROSTAT - Štatistický úrad Európskeho spoločenstva
IČO - identifikačné číslo organizácie


ISCO-08 - Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní vytvorená v roku 2008
ISSZ - Informačný systém služieb zamestnanosti
ISTP - Integrovaný systém typových pozícií
IPS - Informačno-poradenské stredisko
IT - informačné technológie
KOV - Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, kód odboru vzdelania
KOZ SR - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
KP - Kariérové plánovanie
KPM - Katalóg pracovných miest
KTP - Kartotéka typových pozícií
KZ - Kartotéka zamestnaní
KZAM R - rozšírená Klasifikácia zamestnaní
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NARMSP - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NSK - Národná sústava klasifikácií
NSP - Národná sústava povolaní
NŠZ - národný štandard zamestnania
PK - Pracovný kompas
RZ - Register zamestnaní
SK ISCO-08 - Štatistická klasifikácia zamestnaní (národná verzia)
SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomických činností
SR - Slovenská republika
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba
ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania
ÚIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
UoZ - uchádzač o zamestnanie
ÚPSVR - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
úrad práce - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VPM - voľné pracovné miesto
ZoZ - záujemca o zamestnanie
Z.z. - Zbierka zákonov
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: www.istp.sk/clanok/101/skratky
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie